Prawo, dziedziczenie, odszkodowania.Prawo i przepisy

Przepisy i procedury regulujące sprawy związane z pochówkiem i zgonem, takie jak: zgłoszenie śmierci, akt zgonu, pogrzeb, uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Również sprawy, w których gdy miną już pogrzeb i konsolacja, dochodzone są: odszkodowania za śmierć bliskiego, spadki, zachowki, gdy realizowany jest testament, jak uzyskać dostęp do konta zmarłego itp.


Krok po kroku – co jest niezbędne

Wyliczenie w punktach procedury omówionej poniżej znajdziesz również na rządowej, oficjalnej stronie – Zgłoś zgon

Karta zgonu

W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu, którą wystawić może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent. Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Karta zgonu jest niezbędna do przetransportowania ciała zmarłego.

Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym do wyrobienia aktu zgonu oraz pochowania zmarłej osoby. Musi ona zostać wydana po śmierci każdej osoby na wniosek osób uprawnionych do jej pochowania. Obowiązek wystawienia karty zgonu spoczywa na lekarzu, który udzielał swych świadczeń chorującemu w okresie 30 dni przed dniem jego śmierci. W przypadku, gdy dana osoba odchodzi w szpitalu, jest to lekarz oddziału szpitalnego, w innym wypadku lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego. Kartę zgonu wydaje się w 2 egzemplarzach: – egzemplarz A, który służy do celów statystycznych – egzemplarz B – do celów pochowania bliskiej osoby. Do wystawienia karty zgonu nie jest konieczne podanie przyczyny śmierci. W przypadku niemożności jej ustalenia oraz braków podejrzeń: samobójstwa lub działania osób trzecich, w miejscach przeznaczonych na wpisanie takiej informacji, wpisuje się adnotację “przyczyna zgonu nieustalona”.

Pierwszy kontakt z zakładem pogrzebowym

Kolejną ważną czynnością jest wybranie zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało zmarłego do kostnicy miejskiej lub do swojej siedziby (jeżeli posiadają własną chłodnię). Jednak warto wiedzieć, że nie jesteśmy zobowiązani do korzystania z usług tego zakładu we wszystkich sprawach związanych z ceremonią – wszystko zależy od warunków umowy, którą zawrzemy z zakładem.

Dalsza procedura

Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (odpowiedniego dla miejsca, w którym osoba zmarła) w celu wystawienia aktu zgonu. Podstawą do jego wydania jest karta zgonu sporządzona wcześniej przez lekarza oraz dowód osobisty zmarłej osoby.

Akt zgonu

Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego. Jego wystawienie oznacza rejestrację śmierci zmarłej osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa o aktach stanu cywilnego. Dokument ten jest niezbędny m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego czy organizacji pochówku. Śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia jej odejścia. W sytuacji gdy została ona spowodowana chorobą zakaźną, zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonuje się ustnie w urzędzie stanu cywilnego (USC) miejsca, w którym nastąpiła śmierć.

Kto jest zobowiązany do procedury w USC ?

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności:

1) małżonek lub dzieci zmarłego,

2) najbliżsi krewni lub powinowaci,

3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały,

5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu ?

W siedzibie USC należy złożyć następujące dokumenty:

– karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia,

– dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

– książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia),

– odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),

– podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.

Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, względnie odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Po rejestracji zgonu, otrzymuje się trzy skrócone odpisy aktu zgonu, które będą niezbędne w dalszych procedurach, gdy będziemy organizowali pogrzeb i gdy ubiegać się będziemy w ZUS o zasiłek itp. Za wystawienie tych aktów nie są pobierane opłaty. 

Opracowanie – „Marsz Żałobny” * pogrzeb i funeralia – Łódź, Pabianice, Zgierz * kwartalnik


Więcej w kategorii - Przepisy, prawo, dziedziczenie, odszkodowania
Oceń stronę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *